دعا برای ترس نوزاد

دعای ترس بچه   راهکارهای معنوی برای رفع ترس بچه از همان طفولیت به بچه ها توصیه کنید همیشه در نمازهایشان، در رکعت دوم سوره فلق را بعد سوره حمد بخوانند عقیقه و اذان و اقامه گفتن در گوش فرزندان

Read more