تعبیر خواب تشییع جنازه

تعبیر خواب تشییع جنازه مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم. لیلا برایت می‌گوید: اگر

Read more