دعا برای حل مشکلات

دعا برای رفع مشکلات و برآورده شدن حاجت مهم عرفا و بزرگان دین دستورالعمل ها و اذکار مختلفی را پیرامون دعا برای رفع مشکلات و گرفتاری های دنیوی و سلوکی و نیز برآورده شدن حاجت بیان نموده اند که در

Read more