درمان پای پرانتزی

      پای پرانتزی چه درمانی دارد پای پرانتزی حالتی است که درآن زمانی که فرد پاهای خود را به یکدیگر می چسباند، زانوها همچنان از هم فاصله دارند . پای پرانتزی علت پای پرانتزی چیست؟ تنگ بودن فضای

Read more