انشا درباره ی نوجوانی

انشاء با موضوع نوجوانی مقدمه:درطول زندگی ماانسان ها دوران نوجوانی یکی از دوران های سخت و شکل دهنده ی شخصیت و وجود هرفردمی باشند. متن انشا :همانطورکه گفته شددوران نوجوانی یکی از شکل دهنده ترین قسمت از زندگی است که

Read more