تعبیر خواب استفراغ

تعبیر خواب استفراغ تعبیر خواب استفراغ به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب استفراغ می گوید: اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است. تعبیر خواب استفراغ به روایت امام جعفر صادق امام جعفر

Read more