تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترس و ترسیدن محمدبن سیرین گوید: ترسیدن در خواب، ایمنی است یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود حضرت امام جعفر صادق فرماید: ترسیدن درخواب، نصرت است، منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترس در خواب‌های

Read more