شعر دوازده امام

شعر در مورد دوازده امام ای یار با شهامت بگو از امامت امامت خوش لقا دوازده پیشوا آمده بعد از نبی اول ایشان علی امام دوم حسن امام سوم حسین چهارم علی بن حسین ای یار خوش گفتگو امام پنجم

Read more