دل نوشته های ناب

متن های عاشقانه زیبا میــمِ مالکیـت که حذف شـود می شوی “عـزیزِ دل” یعنی احتمالا عـزیزِ دلِ همـه ! می شـوی “فلانی جان” یعنی حتما فلانی جانِ همـه ! نه عزیزِدلِ مـــن… فلانـی جانِ مـن… خانـوم یا مــردجانِ مــن… میـــمِ

Read more